الرئيسيهHostels Statistics

Hostels Statistics

Hostels Statistics

Statistics of Students Accepted at University Hostels in the Academic Year 2011-2012

Female Students

Number of students who Applied

First Stage

First Stage Attachment

Second Stage

Third stage and its attachment

Total

 

1460

1175

00

274

165

1587

Old

986

544

00

00

00

544

New

 

12

00

8

00

20

Sick

 

101

00

00

00

101

Social

 

23

00

1

00

24

Yemeni incomers

 

00

00

3

00

3

Remote

2446

1855

00

259

165+ 74

2353

Total

Male Students

Number of students who Applied

First Stage

First Stage Attachment

Second Stage

Second Stage Attachment

Total

 

1085

720

66

201

00

987

Old

637

324

95

00

00

419

New

 

11

5

00

00

16

Sick

 

60

00

00

00

60

Social

 

7

1

00

00

8

Yemeni incomers

 

00

26

00

00

26

Remote

1722

1122

193

201

32

1548

Total

 

Portal Tanta University